Десислава Безинска-Шеинкова

Защитен дисертационен труд на тема "Възможности за предотвратяване на конфликтни ситуации между участниците в пътното движение" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: проф. д.пс.н. Людмил Кръстев.