Десислава Павлова

Защитен дисертационен труд на тема "Бенчмаркинг на дестинации за винен туризъм" в професионално направление 3.9 Туризъм, научен ръководител: доц. д-р Илинка Терзийска.