Деян Димитров

Защитен дисертационен труд на тема "Енергийна политика на Европейския съюз в Черноморския регион" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова.