Елефтария Коняри

Защитен дисертационен труд на тема "Избягване на данъчното облагане в Гърция в контекста на политиката на ниски данъци в югоизточна Европа" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: проф. д-р Ганчо Ганчев.