Елена Радованова

Защитен дисертационен труд на тема "Методически и езикови проблеми и техни решения при обучение по математика на немски език в български висши училища" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: проф. д.п.н. Сава Гроздев.