Елени Мандрадзи

Защитен дисертационен труд на тема "Самооценка и адаптация към средата на ученици от 13-16 годишна възраст" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Мария Мутафова.