Емелина Заимова-Цанева

Защитен дисертационен труд на тема "Зависимости между удовлетвореността от професионалната дейност и съвместното съжителство" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Бойко Николов.