Еньо Савов

Защитен дисертационен труд на тема "Съвет за Сигурност на Организацията на Обединените Нации – Варианти за реформа" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: доц. д-р Николай Марин.