Евстратиос Панделис

Защитен дисертационен труд на тема "Приложение на информационните и комуникационните технологии в образованието на деца с лека степен на умствена изостаналост" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: доц. д-р Николай Цанков.