Галина Никодимова

Защитен дисертационен труд на тема "Константин Петкович като езиковед и лексикограф" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: проф. д-р Лилия Илиева.