Илиан Точев

Защитен дисертационен труд на тема "Ролята на националните парламенти в законодателния процес на Европейския съюз преди и след Договора от Лисабон" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: доц. д-р Николай Попов.