Ива Стаменова

Защитен дисертационен труд на тема "Развитие на четивната грамотност на учениците в ІV клас в условията на проектна учебна дейност" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: доц. д-р Красимира Марулевска.