Карина Симеонова

Защитен дисертационен труд на тема "Индивидуализираното потребление е развитието на културните индустрии в периода на Късната Модерност" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, научен ръководител: гл. ас. д-р Лъчезар Антонов.