Магдалена Николова-Цанева

Защитен дисертационен труд на тема "Изразяване на негация на морфологично равнище в българския и английския език – структурно-семантични и функционални паралели" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: проф. д-р Елисавета Бояджиева.