Магдалена Шекерлийска

Защитен дисертационен труд на тема "Развиване на природонаучна компетентност чрез учебно-познавателни задачи върху химични процеси, изучавани в средното училище" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: доц. д-р Величка Димитрова.