Мария Паскалева

Защитен дисертационен труд на тема "Управление на риска чрез суапи за дългово неизпълнение (CDS) в европейски контекст" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: проф. д-р Ганчо Ганчев.