Мариана Петрова

Защитен дисертационен труд на тема "Джендър стереотипи и реклама: образът на жената в сп. „Жената днес“ в периода 2012-2016 г." в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, научен ръководител: гл. ас. д-р Шабан Даракчи.