Мая Стоева

Защитен дисертационен труд на тема "Модел за формиране на социални компетентности у учениците чрез проектно базирано обучение по теоретични технически предмети (гимназиален етап)" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по..., научен ръководител: доц. д-р Диана Митова.