Мая Стоянова

Защитен дисертационен труд на тема "Приложение на информационните технологии в обучението по математика в гимназиалната степен на средното училище" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: доц. д-р Костадин Самарджиев.