Миглена Тренчева

Защитен дисертационен труд на тема "Анализ на основните показатели и регулатори за банкова дейност в съответствие с промените в банковите и счетоводни стандарти" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: доц. д-р Елена Ставрова.