Михаела Клечерова

Защитен дисертационен труд на тема "Някои аспекти по разследването на транснационалната организирана престъпна дейност" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф. д.ю.н. Костадин Бобев.