Михайл Клечоров

Защитен дисертационен труд на тема "Стрелковата подготовка в биатлона (контрол и система на подготовка при висококвалифицирани биатлонисти)" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: проф. д.п.н. Кирил Костов.