Милана Влахова-Илкова

Защитен дисертационен труд на тема "Осъзнаване ладовата структура на песента – съществена част от специализираното обучение по народно пеене" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: доц. д-р Мария Горанова.