Милена Накова-Петрова

Защитен дисертационен труд на тема "Десубстантивните названия в ръкописи от XIV век" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: доц. д-р Лъчезар Перчеклийски.