Миряна Стояновска

Защитен дисертационен труд на тема "Промени в личностния профил на обучаващи се в психотерапия студенти" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Русанка Манчева.