Мирослав Иванов

Защитен дисертационен труд на тема "Неоген-кватернерна еволюция на релефа в поречието на Средна Струма, в участъка между Скринския и Орановския пролом" в професионално направление 4.4 Науки за земята, научен ръководител: доц. д-р Красимир Стоянов.