Мирослав Терзийски

Защитен дисертационен труд на тема "Дигитални технологии и политически елит" в професионално направление 3.3. Политически науки, научен ръководител: доц. д-р Петя Пачкова.