Невена Крумова

Защитен дисертационен труд на тема "Еросът във феноменологичен контекст" в професионално направление 2.3 Философия, научен ръководител: проф. д.ф.н. Валентин Канавров.