Невена Малакова

Защитен дисертационен труд на тема "Разнообразие и разпространение на херпетофауната в защитена зона „Орановски пролом - Лешко" в професионално направление 4.4 Науки за земята, научен ръководител: доц. д-р Лидия Сакелариева.