Николай Ников

Защитен дисертационен труд на тема "Проактивни стратегии за управление на бизнеса с рециклиране на отпадъци" в професионално направление 3.7 Администрация и управление, научен ръководител: доц. д-р Кирил Палешутски.