Нона Кринчева

Защитен дисертационен труд на тема "Принципи в клавирната педагогическа система от края на ХIХ и началото на XX век в България" в професионално направление 1.3 Пеадгогика на обучението по ..., научен ръководител: проф. д-р Иванка Валева.