Панайота Триперина

Защитен дисертационен труд на тема "Стратегическото управление на гръцкия банков сектор преди и след глобалната финансова криза: фокус върху гръцките банкови филиали - дъщерни компании в България и Румъния" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: проф. д-р Ганчо Ганчев.