Параскеви Мораити

Защитен дисертационен труд на тема "Ефект на музикалните стимули върху лицевото изражение на емоциите при обучението на деца със синдром на Даун (на 7-12 години)" в професионално направление 1.2 Пеадгогика, научен ръководител: проф. д.н. Добринка Тодорина.