Петър Арабаджийски

Защитен дисертационен труд на тема "Предприемачество и мениджмънт на малките и средните предприятия в охранителния бизнес – в контекста на ефективния публичен мениджмънт" в професионално направление 3.7 Администрация и управление, научен ръководител: доц. д-р Валентин Василев.