Петър Русев

Защитен дисертационен труд на тема "Кинематографичната съдба на пет знаменити романа" в професионално направление 8.4 Театрално и филмово изкуство, научен ръководител: проф. д-р Цветан Недков.