Пламен Червенков

Защитен дисертационен труд на тема "Сравнителен политически анализ на регионалната политика на ЕС за периодите 2007 – 2013 г. и 2014-2020 г." в професионално направление 3.3 Полиитически науки, научен ръководител: проф. д-р Борис Манов.