Радослава Топалска

Защитен дисертационен труд на тема "Проектната дейност в обучението по математика в трети клас" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: проф. д-р Ангелина Манова.