Райна Стойчева

Защитен дисертационен труд на тема "Играта като средство за социално развитие на децата със специални образователни потребности в общата образователна среда" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: доц. д-р Пелагия Терзийска.