Росен Илиев

Защитен дисертационен труд на тема "Родопска морфотектоника и връзката й с регионалната сеизмична опасност" в професионално направление 4.4 Науки за земята, научен ръководител: доц. д-р Красимир Стоянов.