Шейх Салем Абубакер Бенафа

Защитен дисертационен труд на тема "Устройство на територията – сравнително-правен анализ по йеменското и българското право" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф. д.ю.н. Методи Марков.