Слагяна Ангелкоска

Защитен дисертационен труд на тема "Особеностите на личността и професионално ориентиране в периода на юношеството" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Русанка Манчева.