Сотир Иванов

Защитен дисертационен труд на тема "Социално-икономическа характеристика на населението от Югозападна Тракия (районите на Средна Струма и Средна Места), от края на III в. пр. Хр. до средата на I в. сл. Хр." в професионално направление 2.2. История и археология, научен ръководител: проф. д.н. Калин Порожанов.