Ставрос Киотсекоглу

Защитен дисертационен труд на тема "Мегалитни паметници от Егейска Тракия. Антропологически аспекти" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, научни ръководители: проф. д.н.к. Васил Марков и гл. ас. д-р Димитрия Спасова.