Ставрула Румбу

Защитен дисертационен труд на тема "Взаимовръзка между говоренето на себе си (вътрешния монолог) като когнитивен стил, екипните роли и екипната кохезия при 16-18 годишни гръцки волейболисти" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: проф. д-р Станислава Стоянова.