Стефан Йорданов

Защитен дисертационен труд на тема "Акордеонният акомпанимент в танцовото изкуство на фолклорна основа (методически насоки на приложение)" в професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство, научен ръководител: проф. д-р Иванка Влаева.