Светлана Тимофеева

Защитен дисертационен труд на тема "Възможности за развитие на конкурентния потенциал във фармацевтичната индустрия в България" в професионално направление 3.7 Администрация и управление, научен ръководител: проф. д-р Рая Мадгерова.