Теодора Иванова

Защитен дисертационен труд на тема "Mеждународни стандарти в правосъдието в интерес на децата" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова.