Тодор Капитанов

Защитен дисертационен труд на тема "Съвременни аспекти за защита правата на работниците посредством синдикалното движение в България" в професионално направление 3.1 Социология, антропоплогия и науки за културата, научен ръководител: гл. ас. д-р Ангел Цветков.