Цветанка Гаврилова-Иванова

Защитен дисертационен труд на тема "Европейски състезателни бални танци през XX – XXI век – методика на усвояване" в професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство, научен ръководител: доц. д-р Златин Костов.