Цветелина Ангелова

Защитен дисертационен труд на тема "Названия на състояния и процеси, отразяващи репродуктивните функции на жената в българския език" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: доц. д-р Борислав Попов.